Communicatiebericht inzageprocedure Rampbestrijdingsplan Lelystad Airport

Lelystad Airport heeft een nieuw geactualiseerd Rampbestrijdingsplan (RBP LA). Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Flevoland heeft dit plan op 3 juli 2024 voorlopig vastgesteld. Dit plan wordt iedere vier jaar geactualiseerd.

Het RBP LA bestaat uit twee delen. Conform de Wet veiligheidsregio’s is deel één openbaar en deel twee niet openbaar. Voordat dat het geactualiseerde RBP LA definitief wordt vastgesteld door het bestuur van de Veiligheidsregio Flevoland, worden belanghebbenden overeenkomstig in de gelegenheid gesteld, zienswijzen over het geactueerde RBP LA deel één kenbaar te maken.

Vanaf 15 juli 2024 ligt het geactualiseerde RBP LA, deel één, zes weken ter inzage bij de receptie van de brandweerkazerne Lelystad, Gordiaandreef 101, 8233 AB Lelystad. De openingstijden zijn maandag tot en met donderdag van 08:00 tot 17:00 en vrijdag tot 16:30. U kunt het rampbestrijdingsplan ook online bekijken via de onderstaande link. Daarnaast wordt er een bericht geplaatst op www.officielebekendmakingen.nl.

Tijdens deze inzagetermijn van zes weken kunnen belanghebbenden hun zienswijzen schriftelijk of mondeling indienen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gestuurd naar:

Bestuur Veiligheidsregio Flevoland   
Postbus 501  
8200 AM Lelystad

Zienswijzen kunnen ook per e-mail worden ingediend via info@veiligheidsregioflevoland.nl onder vermelding van "Zienswijze geactualiseerde versie RBP LA".

Voor mondelinge zienswijzen kan een afspraak worden gemaakt door contact op te nemen met het team Communicatie van de Veiligheidsregio. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 085-0877054 of via info@veiligheidsregioflevoland.nl.

We waarderen uw betrokkenheid en kijken uit naar uw input.