Wet open overheid

Veiligheidsregio Flevoland houdt zich aan de Wet open overheid (Woo). Naast dat wij ons inspannen om informatie actief openbaar te maken, kunt u ook verzoeken informatie openbaar te maken. Dit heet een Woo-verzoek.

Indienen
U kunt een Woo-verzoek het beste schriftelijk indienen. Stuur een e-mail naar: secretariaatveiligheidsregio@BrandweerFlevoland.nl.

U kunt een Woo-verzoek per post doen. Stuur uw verzoek naar:
Veiligheidsregio Flevoland, Gordiaandreef 101, 8233 AB Lelystad.

Vermeld in het Woo-verzoek altijd:

  • Uw contactgegevens, inclusief telefoonnummer.
  • Dat het om een Woo-verzoek gaat.
  • Over welk onderwerp het gaat.
  • Om welke of wat voor soort documenten het gaat (omschrijf het document zo nauwkeurig mogelijk).
  • Over welke periode het gaat.

Behandeling van uw verzoek
Na ontvangst van het Woo-verzoek door de veiligheidsregio, ontvangt u een bevestiging. Als er nog vragen zijn over uw Woo-verzoek, neemt de behandelaar van het Woo-verzoek contact met u op.

Wij hebben 4 weken de tijd om te reageren. Maar soms duurt het langer. Soms is 4 weken niet genoeg om de informatie bij elkaar te zoeken. Wij mogen er dan 2 weken langer over doen. U krijgt hier dan bericht over. Als u veel informatie heeft opgevraagd, is 2 weken extra soms ook niet genoeg. In dat geval maakt de organisatie afspraken met u. U kunt dan bijvoorbeeld aangeven welke informatie u als eerste wilt ontvangen.

Kosten Woo-verzoek
U hoeft niet te betalen voor de behandeling van uw Woo-verzoek.

Verstrekking documenten
Gewoonlijk krijgt u binnen 4 weken een link naar de gevraagde stukken. Uw (geanonimiseerde) verzoek, het besluit daarop en openbaar gemaakte stukken staan vanaf dat moment op een openbare plek op het internet.

Als de organisatie de gevraagde stukken niet heeft
Heeft de organisatie de stukken niet? Dat kan twee redenen hebben.

  • De gevraagde stukken zijn bij een andere overheidsorganisatie. Dan wordt uw Woo-verzoek doorgestuurd naar de organisatie die ze wel heeft. U krijgt daarvan bericht.
  • De gevraagde stukken zijn er niet. U krijgt daarvan bericht.

Privacy en concurrentie
Het uitgangspunt is dat alle informatie openbaar wordt gemaakt. Het kan zijn dat er informatie in de documenten staat die niet openbaar mag worden gemaakt. Bijvoorbeeld vanwege de privacy van personen of omdat er concurrentiegevoelige informatie van bedrijven in staan. In het besluit wordt toegelicht welke informatie wel en niet openbaar is gemaakt en de reden waarom informatie niet openbaar wordt gemaakt.

Niet openbaar maken kan ook te maken hebben met de belangen van derden. Deze belanghebbenden kunnen een zienswijze indienen, waarin zij aangeven waarom ze vinden dat informatie wel of niet openbaar kan worden gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan documenten van bedrijven waarin concurrentiegevoelige informatie staat. De standpunten (zienswijze) van deze partijen worden meegenomen in het besluit, maar de veiligheidsregio is niet verplicht om deze standpunten op te volgen. Vanwege deze zienswijzeprocedure kan het langer duren voordat het Woo-besluit wordt genomen.

Bezwaar
Bent u het niet eens met het Woo-besluit? In dat geval kunt u een bezwaar indienen. Hoe dit werkt leest u in het Woo-besluit.

Behandelde verzoeken
Bekijk op deze pagina de afgehandelde Woo-verzoeken.