Privacyverklaring

Privacyverklaring Veiligheidsregio Flevoland

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze verordening eist dat duidelijk is met welk doel wij de gegevens verwerken en dat we ze goed beveiligen. De wet geeft rechten aan degene van wie de persoonsgegevens zijn.

Het is voor ons van groot belang om zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om te gaan. We vinden het daarom belangrijk dat je hiervan op de hoogte bent en we raden je aan om de informatie op deze pagina’s zorgvuldig te lezen.

Wij verwerken persoonsgegevens op een rechtmatige, behoorlijke en transparante manier en alleen voor het doel waarvoor ze verzameld zijn.

Wij spannen ons in voor de juistheid en volledigheid van verwerkte en te verwerken persoonsgegevens en we bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Wij gaan vertrouwelijk om met persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens en we zorgen voor passende beveiliging.

Veiligheidsregio Flevoland verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt via de op de websites geplaatste contactformulieren.

Afhankelijk van de aard van de dienstverlening worden persoonsgegevens verzameld, zoals voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres.

In de tekst hieronder lees je voor een aantal situaties waarom wij persoonsgegevens verwerken, hoe en waarvoor wij ze gebruiken en hoe lang we deze bewaren:

1. Gegevensverwerking tijdens de sollicitatieprocedure

2. Verwerken van klachten

3. Wetenschappelijk en statistisch onderzoek

Je bent de baas over je eigen persoonsgegevens.

Waarom?

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG geeft sterke en uitgebreide rechten aan degene van wie de persoonsgegevens zijn.

Welke rechten heb ik?

Mensen hebben het recht om aan organisaties te vragen welke persoonsgegevens een organisatie gebruikt en waarvoor. Zo’n verzoek dient wel voldoende specifiek te zijn.

Je hebt in beginsel het recht om te vragen om jouw persoonsgegevens:

  • in te zien
  • te wijzigen
  • over te (laten) dragen aan een andere organisatie
  • te wissen

De Veiligheidsregio Flevoland voldoet aan het verzoek tot verwijdering binnen een termijn van 1 maand met een mogelijke verlenging van nog eens 2 maanden.

Als er een wettelijke uitzonderingsgrond van toepassing is, kan het verzoek tot verwijdering worden geweigerd.

Een verzoek tot wissen van gegevens mag worden geweigerd:

  • Als de wet zich tegen de vernietiging verzet of als een derde een aanmerkelijk belang heeft bij bewaring van die gegevens.
  • Als je een procedure tegen een medewerker aanspant of als het waarschijnlijk is dat je dit zult doen.
  • Als de verzoeker te jong is en het verzoek doet zonder ouders of voogd. Een verzoek kan uitsluitend worden ingewilligd als een jongere de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt en wilsbekwaam ter zake kan worden geacht.
  • Als de Veiligheidsregio de gegevens nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
  • Om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid.

Een verzoek dien je in via het e-mailadres: fg@brandweerflevoland.nl.

Je geeft in het verzoek aan wat de reden is van je verzoek. Ook moet je een kopie van je identiteitsbewijs bijvoegen waarbij het Burgerservicenummer en de pasfoto onleesbaar zijn gemaakt! Het verzoek dient voorzien te zijn van een met pen geschreven handtekening.

Veiligheidsregio Flevoland zal – door het vergelijken van de handtekening op je aanvraag en het identiteitsbewijs – je identiteit controleren en beoordelen of je gerechtigd bent om het verzoek in te dienen.

Mocht je iemand anders machtigen voor het verzoek omtrent persoonsgegevens dan dient een machtigingsformulier of ondertekende toestemmingsverklaring te worden meegestuurd.

Onze website gebruikt alleen functionele en analytische cookies.

Er wordt gebruik gemaakt van Google Analytics met als doel bezoekersstatistieken bij te houden. Hiervoor is een verwerkersovereenkomst gesloten met Google.
Er zijn geen tracking cookies actief, bezoekersstatistieken worden dus niet gebruikt voor zogenaamde marketingdoeleinden. Ook zijn IP-adressen geanonimiseerd en user ID’s uitgeschakeld. Je gegevens zijn dus niet herleidbaar.

Data van bezoekersstatistieken worden maximaal 1 jaar bewaard.

Veiligheidsregio Flevoland heeft een Functionaris Gegevensbescherming die toeziet op correcte naleving van de verwerking van persoonsgegevens.

Heb je een vraag of opmerking over de (mogelijke) verwerking van jouw gegevens? Dan kun je contact opnemen met: fg@brandweerflevoland.nl.

Heb je vragen, een klacht of opmerkingen over de wijze waarop Veiligheidsregio Flevoland je persoonsgegevens verwerkt?
Neem dan contact op met de veiligheidsregio via: fg@brandweerflevoland.nl.

Als je het niet eens bent met onze afhandeling dan kun je bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht indienen: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. Op deze website vind je ook meer informatie over de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG.

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Voor de meest recente privacyverklaring adviseren wij dan ook om onze website in de gaten te houden.

Deze privacyverklaring treedt in werking op 10 augustus 2021.