Privacyverklaring

Privacyverklaring Veiligheidsregio Flevoland

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze verordening eist dat duidelijk is met welk doel wij de gegevens verwerken en dat we ze goed beveiligen. De wet geeft rechten aan degene van wie de persoonsgegevens zijn.

Het is voor ons van groot belang om zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om te gaan. We vinden het daarom belangrijk dat je hiervan op de hoogte bent en we raden je aan om de informatie op deze pagina’s zorgvuldig te lezen.

Wij verwerken persoonsgegevens op een rechtmatige, behoorlijke en transparante manier en alleen voor het doel waarvoor ze verzameld zijn.

Wij spannen ons in voor de juistheid en volledigheid van verwerkte en te verwerken persoonsgegevens en we bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Wij gaan vertrouwelijk om met persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens en we zorgen voor passende beveiliging.

Veiligheidsregio Flevoland verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt via de op de websites geplaatste contactformulieren.

Afhankelijk van de aard van de dienstverlening worden persoonsgegevens verzameld, zoals voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres.

In de tekst hieronder lees je voor een aantal situaties waarom wij persoonsgegevens verwerken, hoe en waarvoor wij ze gebruiken en hoe lang we deze bewaren:

1. Gegevensverwerking tijdens de sollicitatieprocedure

2. Verwerken van klachten

3. Wetenschappelijk en statistisch onderzoek

Je bent de baas over je eigen persoonsgegevens.

Waarom?

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG geeft sterke en uitgebreide rechten aan degene van wie de persoonsgegevens zijn.

Welke rechten heb ik?

Mensen hebben het recht om aan organisaties te vragen welke persoonsgegevens een organisatie gebruikt en waarvoor. Zo’n verzoek dient wel voldoende specifiek te zijn.

Je hebt in beginsel het recht om te vragen om jouw persoonsgegevens:

  • in te zien
  • te wijzigen
  • over te (laten) dragen aan een andere organisatie
  • te wissen

De Veiligheidsregio Flevoland voldoet aan het verzoek tot verwijdering binnen een termijn van 1 maand met een mogelijke verlenging van nog eens 2 maanden.

Als er een wettelijke uitzonderingsgrond van toepassing is, kan het verzoek tot verwijdering worden geweigerd.

Een verzoek tot wissen van gegevens mag worden geweigerd:

  • Als de wet zich tegen de vernietiging verzet of als een derde een aanmerkelijk belang heeft bij bewaring van die gegevens.
  • Als je een procedure tegen een medewerker aanspant of als het waarschijnlijk is dat je dit zult doen.
  • Als de verzoeker te jong is en het verzoek doet zonder ouders of voogd. Een verzoek kan uitsluitend worden ingewilligd als een jongere de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt en wilsbekwaam ter zake kan worden geacht.
  • Als de Veiligheidsregio de gegevens nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
  • Om redenen van algemeen belang op het gebied van volksgezondheid.

Een verzoek dien je in via het e-mailadres: fg@brandweerflevoland.nl.

Je geeft in het verzoek aan wat de reden is van je verzoek. Veiligheidsregio Flevoland zal – door vergelijking van de gegevens die al bij de veiligheidsregio bekend zijn met de gegevens die je aan ons verstrekt – controleren of je gerechtigd bent om het verzoek in te dienen.

Mocht je iemand anders machtigen voor het verzoek omtrent persoonsgegevens dan dient een machtigingsformulier of ondertekende toestemmingsverklaring te worden meegestuurd.

Onze website gebruikt alleen functionele en analytische cookies.

Er wordt gebruik gemaakt van Google Analytics met als doel bezoekersstatistieken bij te houden. Hiervoor is een verwerkersovereenkomst gesloten met Google.
Er zijn geen tracking cookies actief, bezoekersstatistieken worden dus niet gebruikt voor zogenaamde marketingdoeleinden. Ook zijn IP-adressen geanonimiseerd en user ID’s uitgeschakeld. Je gegevens zijn dus niet herleidbaar.

Data van bezoekersstatistieken worden maximaal 1 jaar bewaard.

Veiligheidsregio Flevoland heeft een Functionaris Gegevensbescherming die toeziet op correcte naleving van de verwerking van persoonsgegevens.

Heb je een vraag of opmerking over de (mogelijke) verwerking van jouw gegevens? Dan kun je contact opnemen met: fg@brandweerflevoland.nl.

Heb je vragen, een klacht of opmerkingen over de wijze waarop Veiligheidsregio Flevoland je persoonsgegevens verwerkt?
Neem dan contact op met de veiligheidsregio via: fg@brandweerflevoland.nl.

Als je het niet eens bent met onze afhandeling dan kun je bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht indienen: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. Op deze website vind je ook meer informatie over de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG.

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Voor de meest recente privacyverklaring adviseren wij dan ook om onze website in de gaten te houden.

Deze privacyverklaring treedt in werking op 10 augustus 2021.

De brandweerkorpsen van Flevoland en Gooi- en Vechtstreek vliegen sinds half 2021 met een drone. Dat wordt gedaan om bij incidenten sneller een overzicht te kunnen krijgen van een bepaalde situatie of om sneller een gebied te kunnen doorzoeken.
Met de drone kunnen de ingezette brandweereenheden sneller en effectiever hun werk doen om daarmee nog beter hun ‘taak van algemeen belang’ in de samenleving te kunnen dienen.

Tijdens de vluchten worden beelden gemaakt met de camera’s waarmee de drone is uitgerust. Het kan zijn dat er op die beelden privacygevoelige informatie wordt vastgelegd zoals personen en kentekens van voertuigen. Het vastleggen van die privacygevoelige informatie is een bijeffect maar niet het doel van het maken van de beelden.

De Brandweer zorgt ervoor dat het risico op herleidbaarheid van de gegevens (beelden) wordt beperkt door beveiligingsmaatregelen.

Gebruik van de beelden:
De gemaakte beelden worden alleen binnen de brandweer gebruikt en gedurende een operationele inzet in onbewerkte toestand alléén als livestream en voor een selecte groep mensen, de operationeel leidinggevenden.
Bewaarde beelden die na opslag geanonimiseerd zijn kunnen tot maximaal 28 dagen na de opname datum worden teruggekeken voor niet spoedeisende doelen zoals brand- en incidentonderzoek. Deze beelden zijn exclusief voor intern gebruik binnen de brandweer.

Grondslag voor verwerking van de dronebeelden:
De brandweerkorpsen van Flevoland en Gooi- en Vechtstreek hebben aantal wettelijke taken waarbij de uitvoering valt onder de brandweertaak volgens artikel 25 van de wet op de veiligheidsregio’s. De AVG-grondslag voor de verwerking is een ‘Taak van algemeen belang of een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen’.

Het maken van beelden met de drone gebeurt gedurende de uitvoering van deze taak of in voorbereiding op deze taken. Soms kan er ook sprake zijn van levensreddende acties. Het gaat dan om een vitaal belang.

Beveiligingsmaatregelen:
De beelden die de drone maakt zijn tijdens een incident alleen ‘live’ mee te kijken door de operationele leiding van dat specifieke incident.
Deze livestream wordt opgeslagen op een server die beveiligd is door meervoudige authenticatie en encryptie. Nadat de beelden zijn opgeslagen worden deze geanonimiseerd door middel van ‘blurring’-software. Opgeslagen beelden worden maximaal 28 dagen bewaard waarna de bestanden automatisch worden gewist.

Uw rechten:
Het droneteam van de brandweer heeft als uitgangspunt dat er geen persoonsgegevens worden verzameld. Het enige moment dat er mogelijk herleidbare beelden zijn van personen, of kentekens van voertuigen is gedurende de livestream bij een incident. Overige, later gebruikte beelden, zijn automatisch geanonimiseerd met behulp van blurring-software.

Recht op informatie:
Tijdens een livestream bij een incident is het niet nodig dat de brandweer toestemming vraagt aan personen die mogelijk gefilmd worden. De brandweer voert wettelijke taken uit. Als het om niet- spoedeisende inzet gaat zal een bord op de betreffende locatie te zien zijn waarop verwezen wordt naar deze privacyverklaring.

Recht op inzage, verwijdering, rectificatie of beperking:
Omdat de beelden bij opslag worden geanonimiseerd is het niet mogelijk om achteraf bepaalde beelden met persoonsgegevens uit de beeldbestanden te verwijderen, te veranderen, te beperken of om deze in te zien. Met het anonimiseren zijn de persoonsgegevens reeds verwijderd.