3. Wetenschappelijk en statistisch onderzoek

Waarom?

Ten behoeve van statistiek of wetenschappelijk onderzoek kunnen desgevraagd gegevens over diensten van de Veiligheidsregio worden verzameld.

Hoe?

De Veiligheidsregio Flevoland let er goed op dat de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene niet onevenredig wordt geschaad en dat de gegevens in zodanige vorm worden verstrekt dat herleiding tot individuele personen redelijkerwijs wordt voorkomen.

De Veiligheidsregio Flevoland neemt ook in overweging of het vragen van toestemming, gelet op de aard en het doel van het onderzoek, in redelijkheid niet van de Veiligheidsregio Flevoland zou kunnen worden verlangd.

Hoe lang bewaren?

Met inachtneming van de wettelijke voorschriften stelt de Veiligheidsregio Flevoland vast of en hoe lang de persoonsgegevens bewaard blijven. Indien de bewaartermijn is verstreken, worden de desbetreffende persoonsgegevens vernietigd.

Vernietiging blijft achterwege wanneer langere bewaring redelijkerwijs voortvloeit uit de zorg van een goed hulpverlener, aannemelijk is dat bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan betrokkene, bewaring op grond van een wettelijk voorschrift vereist is of als daarover tussen de betrokkene en de beroepsbeoefenaar overeenstemming bestaat.

Persoonsgegevens die in het onderzoeksbestand zijn opgenomen worden zo spoedig mogelijk vernietigd nadat het vervolgonderzoek is afgerond.