Terinzagelegging ontwerp rampenbestrijdingsplan Lelystad Airport

Lelystad Airport heeft een Rampen Bestrijdings Plan (RBP). Dit RBP dient op basis van artikel 6.2.3 lid 5 van het Besluit Veiligheidsregio's iedere vier jaar te worden geactualiseerd. Daartoe heeft het bestuur van Veiligheidsregio Flevoland op 20 mei 2015 het Ontwerp Rampbestrijdingsplan Lelystad Airport voor 2015-2018 (het Ontwerp RBP) vastgesteld.

Het Ontwerp RBP gaat alleen over de huidige situatie op Lelystad Airport en ziet niet toe op de toekomstige ontwikkelingen daarvan. Daarvoor zal te zijner tijd een nieuw RBP worden opgesteld.

Voordat het Ontwerp RBP definitief wordt vastgesteld door het bestuur van Veiligheidsregio Flevoland worden belanghebbenden, overeenkomstig artikel 6.2.1 lid 3 van het Besluit Veiligheidsregio's, in de gelegenheid gesteld zienswijzen over het Ontwerp RBP kenbaar te maken.

Het Ontwerp RBP ligt met ingang van de datum van deze bekendmaking gedurende zes weken tijdens werkdagen voor een ieder kosteloos ter inzage bij de receptie op het stadhuis van de gemeente Lelystad aan het Stadhuisplein 2.

Ook is het Ontwerp RBP in te zien op de websites van de Veiligheidsregio Flevoland (www.veiligheidsregioflevoland.nl) en van de gemeente Lelystad (www.lelystad.nl/terinzage). Tijdens de bovengenoemde inzagetermijn van zes weken kunnen belanghebbenden hun zienswijzen naar keuze schriftelijk of mondeling kenbaar maken.

Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het bestuur van Veiligheidsregio Flevoland, Postbus 501, 8200 AM te Lelystad. Het is ook mogelijk om een schriftelijke zienswijze per e-mail in te dienen via e-mailadres info@veiligheidsregioflevoland.nl

Voor het inbrengen van een mondelinge zienswijze kan telefonisch een afspraak worden gemaakt. Hiervoor kan contact worden opgenomen met de heer B. Ezinga. Hij is op werkdagen bereikbaar via telefoonnummer 0320 266 612.

Download hier het Ontwerp Rampenbestrijdingsplan Lelystad Airport


Ontwerp Rampenbestrijdingsplan Lelystad Airport